A high-throughput strategy for rapid synthesis and characterization of Ni-based superalloys

Zhao, Lei; Liu, Su-Ran; Jiang, Liang; Yang, Li-Xia; Zhu, Li-Long (Corresponding author); Wang, Hui; Zhang, Wen-Yu; Huang, Zai-Wang; Deng, Yuanbin; Broeckmann, Christoph; Huang, Hai-Liang; Wang, Hai-Zhou (Corresponding author)

Beijing : Yejin Gongye Chubanshe (2022)
Fachzeitschriftenartikel

In: Rare metals
Band: 41
Heft: 8
Seite(n)/Artikel-Nr.: 2693-2700

Identifikationsnummern